Nasze usługi:

 • audyty z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • wykonywanie zadań służby bhp, połączone z okresowym raportowaniem;
 • wykonywanie doradztwa oraz nadzorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców oraz pracowników (wszystkie grupy stanowisk – w tym służba bhp);
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zwalczania pożarów i ewakuacji;
 • szkolenia z zakresu ochrony środowiska;
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej (instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacji zagrożenia przed wybuchem oraz opinii i ekspertyz (rzeczoznawcy, biegli sądowi);
 • przeglądy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. gaśnice, hydranty, instalacje przeciwpożarowe i ewakuacyjne;
 • opracowanie ekspertyz, opinii w zakresie ochrony środowiska;
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych;
 • przygotowywane instrukcji, ocen, opinii, ekspertyz, raportów oraz innej dokumentacji z zakresu bhp (rzeczoznawcy, biegli sądowi);
 • serwis interwencyjny – m.in. w sytuacjach wypadku przy pracy, zużycia gaśnic, niezapowiedzianej wizyty przedstawicieli organów kontroli itp.;
 • organizacja kursów nadających kwalifikacje zawodowe (obsługa i konserwacja wszystkich typów maszyn i urządzeń, wymagających uprawnień państwowych);
 • okresowe przeglądy budowlane;
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej;
 • opracowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa w firmie – zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz kryzysowych;
 • szkolenie z zakresu prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad systemami zarządzania bhp (OHSAS 18002:2000 oraz PN-N 18001);
 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad systemami zarządzania ochroną środowiska PN-EN ISO 14001;