Zgodnie z ustawodawstwem Polskim każdy pracodawca musi zapewnić realizację służb bhp zgodnie z przepisami - podstawa prawna art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). W przypadku firm zatrudniających do 100 pracowników zadania służb bhp mogą być powierzone firmie zewnętrznej. W firmach zatrudniających powyżej 100 pracowników stała współpraca z firmą zewnętrzną jest doskonałym uzupełnieniem i wsparciem służb bhp.

Współpraca może być realizowana w różnych modelach:

 1. Model pełnego outsourcingu usług związanych z bezpieczeństwem. W modelu tym wszystkie procesy związane z bezpieczeństwem są realizowane przez naszą firmę – tzw. zasada jednej faktury, czy jednego dostawcy. Model ten jest dla wielu klientów wygodnym rozwiązaniem ze względu na jedno rozliczenie wielu procesów tj.: zakupy, doradztwo, kontrola wewnętrzna, szkolenia  z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Klient kontaktuje się z jedną firmą i z jedną konkretną osobą, która zna procesy danej firmy oraz jakie są ich czasookresy.
 2. Stała obsługa na zasadach miesięcznego abonamentu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta w obszarach, które można podzielić na cztery główne grupy: 1) bhp, 2) ochrona przeciwpożarowa, 3) infrastruktura budowlana, 4) szkolenia specjalistyczne.
 3. Doraźne działania doradczo – interwencyjne lub szkoleniowe. Model ten najczęściej jest stosowany w chwili kiedy klient nie posiada optymalnych zasobów do wykonania  danego  zadania lub jest ograniczony czasowo.
 4. Projekt/kontrakty to wykonywanie określonych działań zamkniętych w ramach ustalonego czasookresu na terenie jednej lub kilku inwestycji/zakładów pracy,
 5. Model rekrutacyjny - pełna rekrutacja na specjalistyczne stanowiska związane z bezpieczeństwem w firmie klienta.

Zakres naszych działań:

 • wykonywanie zadań służb bhp, połączone z okresowym raportowaniem;
 • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców oraz pracowników (wszystkie grupy stanowisk - w tym służby bhp);
 • uczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez państwowe instytucje kontrolne np. Inspekcję Pracy, Straż Pożarną, Inspekcję Sanitarną itp.;
 • udzielanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia wystawione przez organy kontrolne;
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy (na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego programu);
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji;
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy;
 • opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w firmie - zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne;
 • opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz kryzysowych;
 • okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, instalacji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz hydrantów;
 • kontrola stanu trzeźwości pracowników;
 • pomoc w organizacji kursów zawodowych dających uprawnienia do obsługi oraz konserwacji maszyn i urządzeń (wszystkie typy szkoleń zgodnie z wymogami prawa);
 • serwis interwencyjny - m.in. wypadek w pracy, zużycie gaśnic, niezapowiedziana wizyta przedstawicieli organów kontroli itp. - 2 godziny na dojazd naszych pracowników od chwili zgłoszenia awarii (usługa działa w wybranych miastach);
 • opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowych (biegli sądowi, rzeczoznawcy);
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • okresowe przeglądy budowlane;
 • szkolenia z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Autorskie produkty:

We współpracy firma STaC wykorzystuje autorskie produkty tj.: filmy i materiały edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa: instrukcja udzielania pierwszej pomocy w formie plakatu oraz w formie kieszonkowej; skrypty z pierwszej pomocy, bhp; plakaty edukacyjne oraz szkolenia e-learningowe z pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu bhp.